rules

PODMIENKY SÚŤAŽE

Štatút Spotrebiteľskej Súťaže
TRIPSY s.r.o

Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36 276 464
"SUPERKOLEGYŇA"
Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „SUPERKOLEGYŇA“. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, internetovej stránke, prospektoch a iných materiáloch určených pre spotrebiteľov. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

I
Účel spotrebiteľskej súťaže
1) Cieľom spotrebiteľskej súťaže „SUPERKOLEGYŇA“ (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja produktov prostredníctvom spoločnosti s obchodným menom „TRIPSY“, ktorú vedie Vyhlasovateľ súťaže.
2) Súťaž na základe tohto štatútu sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
3) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a ktorej v období od od 1.1.2017 do 28.2.2017 bude možné doručovať zásielky na adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
4) Neplnoleté osoby (§ 8 ods.2 Občianskeho zákonníka) a osoby nespôsobilé na právne úkony, musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom. Ak je súťažiaci neplnoletý a bude vyžrebovaný ako výherca, cenu obdrží výlučne po potvrdení výhry zo strany svojho zákonného zástupcu.

II
Vyhlasovateľ súťaže, Organizátor a technické zabezpečenie súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť TRIPSY, s.r.o, sídlo: Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo. Spoločnosť TRIPSY s.r.o. súťaž taktiež technicky zabezpečuje a to vo forme zabezpečenia prevádzky internetovej stránky www.SUPERKOLEGYNA.sk

III
Začiatok a ukončenie súťaže
1) Súťaž sa uskutoční v termíne od 1.11.2016 do 31.12.2016.
2) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za poškodenie, stratu, alebo zničenie výhier počas poštovej prepravy ani za ich nesprávne doručenie poštovým doručovateľom.
3) Listová zásielka doručovaná Vyhlasovateľom súťažiacemu je doručená, len čo ju Vyhlasovateľ, alebo ním poverená osoba, odovzdá pošte na prepravu do miesta určenia, ktorým je adresa súťažiaceho uvedená.

IV
Pravidlá súťaže
1) Súťažiaci sa môže do súťaže o hlavnú a vedľajšie ceny zapojiť prostredníctvom vyplnenia on-line registračného formulára na internetovej stránke – www.SUPERKOLEGYNA.sk. Podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je nahratie fotografie “Kolegyne” a vyplnenie kontaktných údajov súťažiacej na stránke www.SUPERKOLEGYNA.sk. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je tiež súhlas s podmienkami súťaže „SUPERKOLEGYŇA“. Užívateľ tento súhlas potvrdí v registračnom emaily tlačítkom “Potvrdiť”.
2) Súťažiaci, ktorí splnia podmienku uvedenú v odseku 1 tohto článku budú zaradení do súťaže o výhry, bližšie špecifikované v článku V. tohto štatútu.
3) Výhercom hlavnej ceny sa stáva súťažiaci, ktorí splnil podmienky uvedené v tomto článku a zároveň počas trvania súťaže získali najvyšší počet like-ov pre svoj profil na stránke https://superkolegyna.sk/kolegyna.
4)Výhercami súťaže o vedľajšie ceny sa stávajú súťažiaci, ktorý splnili podmienky uvedené v článku V, bode 1. pre zapojenie sa do súťaže a po skončení súťaže mali po výhercovi hlavnej ceny najviac like-ov pre svoj profil na stránke https://superkolegyna.sk/kolegyna. Výhry medzi týchto súťažiacich budú rozdelené podľa počtu hlasov a hodnoty výhry. Najhodnotnejšiu získava súťažiaci s najväčším počtom like-ov.

V
Výhra
1. Víkendový wellness pobyt pre 2 osoby /piatok-nedeľa/ podľa vlastného výberu kdekoľvek na Slovensku, v hodnote do 500€
2. Tandemový zoskok z výšky 4000m, letisko Slávnica
3. Poukážka v hodnote 100 € na www.nakupdomov.sk
4. Sedací vak v hodnote do 100 €
5. Sedací vak v hodnote do 100 €

2) Výhercvia budú o výhre upovedomení emailom, pričom meno výhercu, resp. výhercov bude uverejnené na internetovej stránke www.SUPERKOLEGYNA.sk, resp. na aktuálnom profile značky „TRIPSY“ na sociálnej sieti Facebook.
3) Poukážka podľa odseku 1 tohto článku bude obsahovať meno a priezvisko súťažiaceho a bude určená na jednorazové použitie. O podmienkach odovzdania a prevzatia poukážky bude výherca bližšie informovaný vo výhernom e-maili v zmysle odseku 2 tohto článku.
4) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a súhlasí s tým, aby Vyhlasovateľ súťaže použil a zverejnil údaje uvedené súťažiacim v registračnom formulári, ako aj podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použil na reklamné a propagačné účely Vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.
5) Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii k nahliadnutiu u Vyhlasovateľa súťaže a sú zároveň zverejnené na internetovej stránke www.SUPERKOLEGYNA.sk.

VI
Propagácia súťaže
1) Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 1.11.2016 do 31.12.2016 a uskutoční sa v elektronickej forme na stránke www.SUPERKOLEGYNA.sk, a prostredníctvom facebook stránky TRIPSY, plagátov, online bannerov a PR inzercie.

VII
Osobitné ustanovenia súťaže
1) Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci bezodplatne udeľuje súhlas, aby spoločnosť TRIPSY s.r.o. v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), spracúvala či už sama ako Vyhlasovateľ súťaže alebo ako technický zabezpečovateľ súťaže,jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch za účelom vytvorenia databázy klientov a následne ich po dobu udelenia tohto súhlasu využívala na marketingové akcie spojené so súťažou a vyhodnotením súťaže, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
2) Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
3) Vyhlasovateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi či ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno Vyhlasovateľa súťaže.
4) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím ani nie je nositeľom zodpovednosti za vady tovaru, ktorý je predmetom výhry.
5) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Vyhlasovateľa súťaže.
6) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž prerušiť alebo odložiť.

VIII
Záverečné ustanovenia
1) Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre Vyhlasovateľa súťaže a pre technického zabezpečovateľa súťaže.
2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa súťaže.